Ochrana osobních údajů a GDPR

Ochrana osobních údajů a GDPR

Provozovatel této stránky jako realizátor  letních táborů/dílen a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře nebo přihlášky na letní dílnu prostřednictvím webu http://roskopov.open-art.cz, či oslovení spolku či jejích pracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji spolku OPEN ART, z. s. IČO 64814432 v zastoupení  Kateřiny Krejčové, emailový kontakt: katka@open-art.cz, (dále jen „Správce„), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o letních dílnách pro děti a mládež ( např. o termínech spuštění elektronických přihlášek )  a informace o dalších volnočasových aktivitách pro děti a mládež připravovaných a realizovaných Správcem.

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

 • do odvolání

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na letní dílny pořádané Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • pohlaví dítěte
 • emailová adresa rodičů,
 • telefonický kontakt rodičů,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa a zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění dílen. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci dílen nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění dílen. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci letních dílen. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní dílny a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
 • odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních dílen a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: 

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů  či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu roskopov@open-art.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní dílny je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných podmínek.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení„), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letní dílně poskytované Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Informace o použití cookies

Na našich webových stránkách využíváme různé technologie, abychom mohli zlepšit Vaši zkušenost s jejich používáním. K nim patří zpracování údajů, které je technicky nutné k fungování webových stránek a jejich funkcionalit a stejně jako další technologie sloužící k pohodlnému nastavení webových stránek.