Táborový řád

Pojmy

Pro účely tohoto řádu se rozumí:

 • táborníkem – dětský účastník tábora/dílny,
 • vedoucím – kterýkoliv dospělý pracovník tábora/dílny.

ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ

Čl. 1
Pohyb táborníků v tábořišti

 1. Táborník se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště.
 2. Návštěva cizího stanu je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v tomto stanu.
 3. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně a skladů potravin. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.
 4. Táborníkům se dále zakazuje vstup do hlavní budovy bez souhlasu vedoucího.

Čl. 2
Pohyb táborníků mimo tábořiště

 1. Táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.
 2. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 3. Při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího.

ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ

Čl. 3

 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 3. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším.
 4. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 5. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora odpovědnost.
 6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe (nebo ve stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá vedoucí, kterému budou po použití vráceny.

Čl. 4

 1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho danému účelu.
 2. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 3. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 4. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit.

Čl. 5

 1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve stanech, v prostoru celého tábořiště i jeho okolí.
 3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST

Čl. 6

 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze tohoto táborového řádu.
 2. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 3. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 4. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 5. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.

Čl. 7

 1. Táborníkům se nedoporučuje brát s sebou na tábor mobilní telefon!
 2. Táborníka, pro kterého je mobilní telefon na táboře nezbytný a jeho zákonného zástupce upozorňujeme, že za mobilní telefon a jeho případné poškození, ztrátu nebo odcizení neručíme!

ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Čl. 8
Stravování

 1. Na výdej jídla chodí táborníci kvůli kapacitnímu omezení jídelny ve dvou skupinách.
 2. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
 3. Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je z hygienických důvodů povinen je po domluvě s vedoucím uskladnit v prostorách hlavní budovy k tomu určených.
 4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou táborníkům neustále a kdykoliv přístupné.
 5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny apod.), zejména při výletech a návštěvách koupaliště.
 6. Jakékoliv dietní omezení je zákonný zástupce povinnen nahlásit organizátorovi tábora/dílny. Vzhledem k omezené kapacitě táborové kuchyně nelze zajistit speciální stravování účastníkům s dietním omezením. V případě méně závažných dietních omezení (např. vegetariánství) je zákonný zástupce povinnen tuto skutečnost předem projednat s organizátorem.

Čl. 9
Péče o zdraví

 1. Zákonní zástupci táborníka jsou povinni při nástupu na tábor předat zdravotníkovi tábora veškerou požadovanou dokumentaci. Zároveň jsou povinni informovat zdravotníka tábora o kompletní medikaci účastníka a předat mu všechny užívané léky v originálním balení. 
 2. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 3. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.
 4. V případě závažnějšího onemocnění bude táborníkovi po domluvě hlavního vedoucího s lékařem bez náhrady ukončen pobyt.
 5. Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu a to i v noci (vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno).
 6. Zákonní zástupci jsou povinni táborníkovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí (spacák odpovídající i výkyvům od průměrných sezónních teplot, vhodnou a pohodlnou obuv, vhodný a pohodlný batůžek na výlety, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití,… podrobněji viz seznam věcí, zasílaných táborníkům v červnu).

ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA

Čl. 10
Návštěvy

Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího).

Čl. 11
Porušení táborového řádu

Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

Čl. 12
Předčasné ukončení pobytu

Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.

Čl. 13
Přihlášením dítěte na tábor v Roškopově uděluje zákonný zástupce táborníka souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ).

Podrobně viz https://roskopov.open-art.cz/taborovy-rad/gdpr/

Čl. 14

V době konání tábora jsou všichni účastníci povinni řídit se platnými hygienicko-protiepidemiologickými opatřeními. 

Čl. 15

Zákonní zástupci přihlašují dítě na tábor z vlastního rozhodnutí. Dítě se tábora účastní dobrovolně. Zákonní zástupci a účastník tábora se předem detailně seznámí s programem a koncepcí dílny tak, aby si účastník pobyt naplno a ve zdraví užil : )

Čl. 16

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.7. 2022.

PŘÍLOHA – Denní režim tábora

ČAS ODČAS DOAKTIVITA
7.30 hbudíček
7.40 h8.00 hrozcvička
8.00 h8.30 hsnídaně
8.30 h9.00 hosobní hygiena, úklid stanů
9.00 h12.00 hdopolední program
10.00 hpřesnídávka
12.00 h13.00 hoběd
13.00 h14.00 hpolední klid
14.00 h18.00 hodpolední program
16.00 hsvačina
18.00 h19.00 hvečeře
19.00 h21.00 hvečerní program
21.00 h21.30 hosobní volno
21.00 hdruhá večeře
21.30 h22.00 hosobní hygiena, příprava na večerku
22.00 hvečerka

Polední klid = neorganizovaný čas, určený k odpočinku a znovunačerpání sil táborníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora a sami rozhodují o tom, jak své osobní volno stráví (spánek; čtení; psaní dopisů; společenské hry, které jsou zde k zapůjčení; apod.)

V případě celodenního výletu či přípravy závěrečného výstupu dílen si organizátor vyhrazuje právo denní program upravit. Změna programu může nastat i s ohledem na počasí a samozřejmě případnou únavu dětí.